Adres : Kayapa İstiklal Mah. Kayapa Sanayi Bulvarı No:9/2 Posta Kodu 16315 Nilüfer/BURSA

Tel:+90 224 493 23 00

Faks:+90 224 493 53 58

Mail yakupd@yapakalip.com